Arriba el primer projecte d’eòlica popular a Barcelona

Energia eòlica de participació ciutadana a Barcelona, basat en els principis de sostenibilitat, proximitat i democratització de l’energia.

Gràcies pel vostre suport al projecte!

Vam ser escollits en quarta posició en el Germinador social.

Renovable

La instal·lació d’un aerogenerador permetrà produir energia verda i neta, impulsant el procés de transició energètica

Comunitari

La propietat col·lectiva a través de les aportacions de famílies, empreses i comerços fa la ciutadania partícip de la generació d’energia, afavorint-ne la democratització

Local

L’ús d’un recurs autòcton apropa la generació d’energia als centres de consum i redueix les pèrdues en el transport, apostant per un model de generació distribuïda

w

Educatiu

Aprofitar una instal·lació renovable d’aquesta mena per fer difusió sobre les energies netes i servir com a eina d’educació ambiental.

.

170 m de diàmetre de rotor

Situat a Collserola

115 m d’alçada de turbina

1M € per MW instal·lat

Proporciona electricitat a 8.800 llars

EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation

100% Renovable  |  Participatiu  |  Local

MW

Format per dos aerogeneradors de 6MW de potència unitària

Llars

Abastides d’energia elèctrica amb els 29 GWh de producció neta anual

t CO2

Evitades cada any en concepte d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

En xifres

Cada aerogenerador proporcionarà electricitat a 4.400 llars

Es produiran un total de 29 GWh nets anuals

S’evitarà l’emissió a l’atmofera de 7.000 tones de CO2 anuals

+

Equivalent a recórrer 160 milions de km en cotxe elèctric

Equivalent a cobrir 26 vegades el Camp Nou de plaques solars

Equivalent a cobrir 89 illes de l’eixample amb plaques solars

Qui pot participar-hi?

Hi pot participar qualsevol persona física, família o entitat sense ànim de lucre, amb l’aportació econòmica que correspongui per disposar del nombre de participacions que decideixi.

El projecte també està obert a la participació de petites empreses que vulguin contribuir a la democratització dels sistemes energètics.

La inversió mínima per poder participar en el projecte serà la necessària per generar 1.000 kWh/any d’electricitat neta i verda. A partir d’aquesta inversió mínima, es podran fer inversions superiors, sempre amb quantitats que siguin múltiples sencers de la inversió mínima.

La inversió que cada persona i/o família vulgui fer es pot calcular a partir del seu nivell d’utilització actual d’energia elèctrica, energia tèrmica i energia per a desplaçaments motoritzats.

Un exemple

Una família que utilitzi una quantitat d’energia equivalent de 20.950 kWh/any, quina inversió hauria de fer per cobrir les seves necessitats d’energia elèctrica, tèrmica i d’automoció?

Ús d’energia d’una família en un any Inversió necessària per a produir aquesta energia en l’aerogenerador
Energia elèctrica
3.100 kWh (862 kg CO2)
2.169 €
Energia tèrmica
7.850 kWh (1.565  kg CO2)
5,493 €
Vehicle privat
10.000 kWh (2.527 kg CO2)
6.998 €
TOTAL
20.950 kWh (4.954 kg CO2)
14.660 €

Això vol dir que, si aquesta família inverteix 14.660 € en l’aerogenerador de propietat compartida, podrà dir que ha generat tota l’energia que necessita a partir de l’equivalent en electricitat neta produïda per l’aerogenerador. Per tant, també haurà compensat les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduint-les a zero. I això, durant tota la vida útil de l’aerogenerador (més de 20 anys!).